Na ovoj stranici pročitajte odgovore na često postavljana pitanja. Ukoliko imate neko dodatno pitanje vezano uz osiguranje, uvjete, ugovaranje police osiguranja i sl., slobodno nam se obratite na naš info telefon ili nas kontaktirajte putem internet obrasca na našim stranicama (pogledajte u Kontakt).


ŽIVOTNO OSIGURANJE

Koje su posljedice neplaćanja premije osiguranja života?
Ako ugovaratelj osiguranja na osigurateljev poziv, koji mu mora biti dostavljen preporučenim pismom, ne plati dospjelu premiju u roku određenom u tom dopisu, a koji ne može biti kraći od mjesec dana, računajući od dana uručenja pisma, niti to učini druga zainteresirana osoba, osiguratelj može, ako su zadovoljeni uvjeti za kapitalizaciju izvijestiti ugovaratelja osiguranja da smanjuje osiguranu svotu u skladu s tablicom kapitaliziranih svota osiguranja bez daljnjeg plaćanja premije, a u suprotnom da raskida ugovor, bez prava na povrat dotad uplaćene premije.

Što ako ugovorenu premiju više ne mogu plaćati?
Mogućnosti su sljedeće, odnosno imate pravo zatražiti na način i u rokovima iz uvjeta osiguranja:
1. smanjenje premije što rezultira i smanjenjem osigurane svote
2. produljenje trajanja osiguranja, kako biste smanjili iznos premije koju morate plaćati uz zadržanje iste osigurane svote promjenu načina plaćanja premije (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje)
3. kapitalizaciju police, što znači da se na temelju svih uplaćenih premija osiguranja formira novi, umanjeni iznos osigurane svote. U tom slučaju nemate obvezu daljnjeg plaćanja premije osiguranja sve do ugovorenog isteka osiguranja, a Vaša polica ostaje aktivna uz smanjenu osiguranu svotu. Kapitalizacija osiguranja života moguća je ako su od početka osiguranja protekle najmanje 3 godine i ako su za to razdoblje plaćene sve dospjele premije.
4. stavljanje police u mirovanje na način i uz ograničenja kako je to definiramo uvjetima osiguranja (najdulje moguće trajanje mirovanja je 12 mjeseci). Napominjemo da osiguratelj nema obvezu odobriti mirovanje police osiguranja
5. prekid osiguranja otkupom police pri čemu osiguratelj isplaćuje otkupnu vrijednost police ukoliko ista po određenoj polici postoji. Tablice otkupnih vrijednosti osiguratelj dostavlja ugovaratelju osiguranja prilikom sklapanja osiguranja, odnosno uz policu osiguranja.

Koliko polica životnog osiguranja mogu imati?
Svaka osoba može imati onoliko polica životnog osiguranja koliko želi.

Što je indeksacija police osiguranja života?
Budući se ugovori o osiguranju života ugovaraju na dulje vremensko razdoblje, postoji rizik da po isteku osiguranja ili po nastupu smrti osiguranika, vrijednost novca koji bi trebao biti isplaćen ne odgovara vrijednosti koju je imao u vrijeme sklapanja ugovora. Stoga ugovaratelj osiguranja može ugovoriti indeksaciju, odnosno uvećanje premije osiguranja svake osigurateljne godine za određeni ugovoreni postotak.
Svakim ugovorenim uvećanjem premije osiguranja izračunava se i nova osigurana svota po polici za preostalo trajanje osiguranja, čime se postiže očuvanje vrijednosti novca uloženog tijekom trajanja osiguranja.

Da li je samoubojstvo osiguranika pokriveno osiguranjem života?

Ako je samoubojstvo osiguranika počinjeno u prvoj osigurateljnoj godini, kod ugovora o osiguranju života s jednokratnim plaćanjem premije (unaprijed za cijelo razdoblje osiguranja) isplaćuje se matematička pričuva, a kod ugovora s godišnjim plaćanjem premije osiguratelj nema obvezu isplate osigurane svote korisniku osiguranja. Ako je samoubojstvo počinjeno u drugoj ili trećoj godini osiguranja, kod ugovora o osiguranju s godišnjim plaćanjem premije isplaćuje se iznos matematičke pričuve (ako su plaćene premije za najmanje dvije godine osiguranja), a u svakoj idućoj godini isplaćuje osiguranu svotu iz ugovora o osiguranju.

Koje se promjene po polici mogu raditi za vrijeme trajanja osiguranja?
Ugovaratelj osiguranja može zatražiti sljedeće promjene ugovora tijekom trajanja osiguranja:
- produljenje ugovorenog trajanja osiguranja
- promjenu visine premije osiguranja
- promjenu ugovaratelja osiguranja
- promjenu korisnika za slučaj smrti
- promjenu korisnika za doživljenje.
Promjena ugovorenog trajanja osiguranja, promjena godišnje premije i promjena osigurane svote mogu se izvršiti na početku nove osigurateljne godine.

Zašto ugovoriti dopunsko osiguranje?
Dopunsko osiguranje pruža dodatnu zaštitu kojom se bitno utječe na kvalitetu police životnog osiguranja. Ugovaranjem dopunskog osiguranja uz malo povećanje premije osiguranik dobiva višu razinu osigurateljne zaštite:
- isplatu dvostruke svote osiguranja za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
- isplatu trostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed prometne nezgode kao nesretnog slučaja
- isplatu dodatnih novčanih sredstava za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja
- isplatu dodatnih novčanih sredstava za slučaj operacija

Koje su prednosti osiguranja života?
Osiguranje života kao oblik štednje i ulaganja financijskih sredstava ugovaratelju ili korisniku osiguranja omogućuje razne prednosti. Prije svega, osiguranje za slučaj smrti, nesretnog slučaja, štednju za mirovinu ili neku drugu svrhu, koja mu pruža garantiranu osiguranu svotu te očekivanu dobit, mogućnost ugovaranja dodatnih osiguranja (od nezgode, dnevna bolnička naknada i slično).
Životno osiguranje može sklopiti svaka zdrava osoba od navršenih 15 do 65 godina starosti. Prema utvrđenim uvjetima ugovaratelj može osigurati i one osobe koje nisu potpuno zdrave.

Koji su rokovi za prihvat ponude ili odbijanje?
Rok za prihvat ponude (ako ne postoji uvećan individualan, zdravstveni rizik) je 8 dana.
Rok za prihvat ponude, ako postoji uvećan rizik, je 30 dana od službenog zaprimanja ponude u Generali osiguranje d.d.

Što je privremeno pokriće?
Privremeno pokriće je privremena osigurateljna zaštita za slučaj smrti osiguranika i to do visine u ponudi navedene osigurane svote, ali maksimalno do svote od 20.000 EUR Osigurateljeva obveza ne može biti veća čak ni u slučaju ako je za istog osiguranika u ponudi navedena veća osigurana svota. Ukoliko je za istu osobu podneseno više ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju, privremena osigurateljna zaštita je ograničena, za sve podnesene ponude, na svotu od 20.000 EUR. Privremena osigurateljna zaštita postoji samo onda ako je osiguranik bio potpuno radno sposoban, ako se nije liječio i nije bio pod nadzorom liječnika i ukoliko nisu postojala ograničenja navedena u Općim uvjetima (samoubojstvo, rat i nepogode i netočni podaci).

Privremena osigurateljna zaštita počinje teći na dan zaprimanja ponude kod osiguratelja, a prestaje važiti ili danom izdanja police osiguranja ili odbijanjem ponude ugovaratelja osiguranja ili izjavom osiguratelja da je privremena osigurateljna zaštita prestala vrijediti, a najkasnije po isteku 6 tjedana od dana podnošenja ponude.

Što obuhvaćaju liječnički pregledi?
Mali liječnički pregled obuhvaća opći liječnički pregled (npr. visina, težina, tlak, EKG).
Veliki liječnički pregled obuhvaća sve iz malog liječničkog + ergometrija i HIV test.

Što je doplatak na premiju?
Premija se može povećati doplatkom prema individualnoj procjeni povećanog zdravstvenog rizika. Stoga se ispunjava upitnik o zdravstvenom stanju koji je sastavni dio ponude osiguranja života. Uz ta opća pitanja postoje i upitnici o specifičnim bolestima (npr.upitnik o epilepsiji, bolestima srca i krvožilonog sustava, povišenom krvnom tlaku, šećernoj bolesti itd.). Premija se također može povećati i zbog rizičnog zanimanja osiguranika ili bavljenja nekim rizičnim sportom ili hobijem.

Što je vinkulacija police života?
Polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko osiguranja života može poslužiti kao instrument osiguranja kredita ovisno o uvjetima kreditiranja pojedine banke. U tom slučaju, polica se vinkulira (daje u zalog) u korist banke tj. kreditne institucije kod koje se uzima kredit.

Kome se isplaćuje šteta kada je polica osiguranja vinkulirana u korist banke?
U slučaju štete po polici koja je vinkulirana u korist banke osiguravatelj traži suglasnost banke koja, ukoliko se kredit redovito plaća, daje suglasnost da se šteta namiri stranci. Ukoliko se rate kredita ne plaćaju redovito tada banka ima pravo tražiti da se dug namiri na ime kredita.

Postoji li po policama životnog osiguranja pokriće ako nastupi osigurani slučaj u inozemstvu?
Da, osiguravajuće pokriće postoji za cijeli svijet. Ne postoji prostorna ograničenost pokrića, osim ako u Uvjetima osiguranja nije drugačije naznačeno.

Kako se rade izmjene po polici?
Sve izmjene po polici trebaju biti u pisanom obliku, s potpisom ugovaratelja (i osiguranika).

Nisam u mogućnosti platiti premiju osiguranja do dospijeća. Do kad imam pravo na pokriće ako nastupi osigurani slučaj?
Dospijeće premije je prvoga u mjesecu. Ukoliko se premija ne uplati do 10. u slijedećem mjesecu, Generali šalje prvu opomenu. Ako premija nije uplaćena niti mjesec dana nakon prve opomene (60 dana nakon dospijeća plaćanja), šalje se druga opomena. Puno osigurateljno pokriće vrijedi još 30 dana nakon druge opomene (90 dana nakon dospijeća plaćanja).

Što učiniti kada se više ne može plaćati premija?
U slučaju nemogućnosti plaćanja premije postoji niz opcija:
- smanjenje ugovorenog iznosa premije (do dozvoljenog minimalnog iznosa premije pojedinog cjenika
- poček plaćanja (za period od 6 mjeseci nakon čega je potrebno uplatiti sve dužne rate premije)
- kapitalizacija police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja) otkup police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja)

Što je kapitalizacija police osiguranja života?
Kapitalizacija police osiguranja života je promjena osiguranja u osiguranje bez daljnjeg plaćanja premije uz smanjenje osigurane svote i ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima.

Što je otkup police osiguranja života?
Na zahtjev ugovaratelja, polica se može otkupiti nakon proteka vremenskog perioda određenog Uvjetima osiguranja. Otkupom police osiguranje se prekida te time prestaju sve obveze osiguratelja, a ugovaratelju se isplaćuje otkupna vrijednost police i dobit ostvarena do tog trenutka. Otkupne vrijednosti svake police su sastavni dio police koju je zaprimio ugovaratelj, jer se posebno računaju za svaku osobu. Otkup je znatno manji iznos od do tada prikupljene premije (zbog umanjenja za troškove osiguratelja). Ugovaratelj uz zahtjev za otkup treba priložiti i potvrdu iz porezne uprave o tome jesu li premije korištene kao porezna olakšica (za godine u kojima je vrijedila porezna olakšica na temelju uplaćenih premija). Prije isplate otkupne vrijednosti, obračunava porez državi na korištene premije osiguranja po poreznoj stopi od 12% a zatim i po stopi prireza mjesta prebivališta ugovaratelja osiguranja.

Mogu li zatražiti isplatu predujma po polici života?
Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, po polici osiguranja života može se isplatiti predujam na temelju otkupne vrijednosti police. Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog financiranja ugovaratelja osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovito uplaćuju premije osiguranja (cjenici VITA, VITA2+, VITA3+, Riznica i Kapital). Predujam po polici osiguranja života moguće je odobriti po policama sa štednom komponentom kod kojih je ostvaren uvjet plaćene dvije ili tri godišnje premije, odnosno postojanje otkupne vrijednosti po polici te se isti odobrava do visine od 80% otkupne vrijednosti.

Što se događa s policom kada su ugovaratelj i osiguranik različite osobe i umre ugovaratelj?

Manirom dobrog osiguratelja, klijentu će se ponuditi da osiguranik nastavi plaćati policu čime bi postao ujedno i ugovaratelj.

Kome se trebam obratiti ako želim sklopiti životno osiguranje?
Ukoliko želite sklopiti policu mješovitog životnog osiguranja, možete nas posjetiti u našoj najbližoj podružnici ili na našem prodajnom mjestu gdje će Vam naš prodajni zastupnik odgovoriti na sva Vaša pitanja.


KASKO OSIGURANJE

Imam kasko osiguranje. Zanima me u slučaju nesreće u zimi da li je potrebno na vozilu imati sve 4 zimske gume ili su dovoljne samo na pogonskim kotačima da bi osiguranje pokrilo nesreću.
Zbog Vaše sigurnosti u interesu je da imate odgovarajuće gume za određeno godišnje doba, ali kasko osiguranje ne uvjetuje vrstu guma koju morate imati na Vašem vozilu niti u jednom godišnjem dobu.
Ukoliko prouzročite prometnu nezgodu s ljetnim gumama, kada je propisano da na vozilu treba imati zimske gume šteta po kasku će Vam biti isplaćena, ali će Vas policija vjerojatno prijaviti osim za prometnu nezgodu i za neadekvatnu zimsku opremu, što je administrativni prekršaj i u ovom slučaju ne utječe na gubitak prava iz osiguranja.

Mladi sam vozač i auto mi ima 120 KW i na tom autu imam kasko. Zanima me da li bi mi eventalna šteta bila plaćena po kasku?

Budući da su novi Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska usklađeni sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama šteta ne bi bila plaćena.
Napominjemo da se prema novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pojam "mladi vozač" definira se kao osoba između 18 i 24 godine i ne primjenjuje se drugi kriterij.

Koja je razlika između kaska i AO?
Kasko je dragovoljno osiguranje, Uvjete i premijski sustav propisuju sami osiguravatelji. Pokriva osigurane slučajeve (prema uvjetima osiguranja) uslijed kojih je došlo do oštećenja, uništenja i nestanka osiguranog vozila i na drugim osiguranim predmetima (npr. reklamni natpis, dodatna oprema ) za koje je zaključeno dopunsko kasko osiguranje.

Kako se računa premija?
Osnovica za obračun premije je novonabavna cijena vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju.
Osiguranicima - obveznicima PDV-a, osnovica za obračun premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju umanjena za iznos PDV-a.

Zašto bih trebao zaključiti kasko osiguranje?
Kasko osiguranje pokriva štete kada je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom.

Koja se sve vozila mogu osigurati?
Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tračna vozila i radni strojevi i njihovi sastavni dijelovi.

Kakvo kasko osiguranje postoji?
Puno kasko osiguranje i djelomično kasko osiguranje

Opseg pokrića?
Rizici punog kasko osiguranja su:
Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, survanje i si) , pad ili udar nekog predmeta , požar , šteta na električnoj instalaciji koja je posljedica pregaranja električne instalacije na vozilu uslijed čega se na istoj razvio požar , iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana , udar groma , eksplozija , oluja - djelovanje vjetra brzine veće od 17,2 m/s odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj Ijestvici) , tuča , snježna lavina ili zračni tlak prouzročen snježnom lavinom , pad zračne letjelice ,manifestacija i demonstracija
Krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila, ako drugačije nije ugovoreno krađom se, prema ovim Uvjetima, smatra svako protupravno oduzimanje zaključanog vozila ili dijelova u namjeri da se isto vozilo upotrijebi za vožnju ili pribavi protupravna imovinska korist.
Ne smatra se krađom otuđenje vozila zajedno sa ključevima ili prometnom dozvolom ili knjižicom vozila.
Smatra se da je vozilo nestalo ako se ne pronađe u roku od 30 dana, računajući od dana prijave nestanka vozila nadležnoj policijskoj postaji.

- prometna nezgoda i pogonska šteta nastale nakon ostvarenja rizika krađe iz prethodne točke
- prometna nezgoda, požar i eksplozija nastali izravno kao posljedica pogonske štete
- zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba
- oštećenje tapeciranih dijelova vozila prouzročeno prigodom pružanja pomoći osobama koje su ozlijeđene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi način
- namjerno prouzročenje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili osobama
- štete uzrokovane ugrizom životinja na dijelovima vozila.
- uopseg osiguranja ne spadaju posljedične štete kao ni štete nastale od životinja koje se prevoze vozilom
- poplava, bujica ili visoka voda

Što je to franšiza?
Sudjelovanje osiguranika u iznosu naknade štete do ugovorene visine u postotku ili u apsolutnom iznosu.


OSIGURANJE IMOVINE

Da li je premija koju plaćam odgovarajuća osigurateljnom pokriću koje imam ugovoreno?
Ukoliko se ugovori nekvalitetno pokriće svaka je premija neodgovarajuća, tj. dolazi do rasipanja financijskih sredstava - kod eventualne štete osiguranik je oštećen jer ne dobiva adekvatnu naknadu. Prethodno konzultirajte savjetnika o optimalnom izboru pokrića i iznosu premije.

Koja je razlika između osiguranja na novu vrijednost i osiguranja na stvarnu vrijednost?
Kod osiguranja na novu vrijednost u slučaju štete se nadoknađuje novonabavna vrijednost predmeta osiguranja. Kod osiguranja na stvarnu vrijednost naknada se umanjuje za troškove amortizacije.

Koje biste rizike preporučili kao posebno važne u osiguranju poduzetnika, a koji se nedovoljno često osiguravaju?

Osiguranje požara standardno je pokriće, ali mi bismo preporučili osiguranje prekida rada uslijed požara i osiguranje odgovornosti.

Zašto je korisno ugovoriti osiguranje prekida rada uslijed požara?
Zbog mogućih visokih financijskih gubitaka koji se javljaju dok poslovanje miruje zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti, kao posljedice požara.

Što nadoknađuje osiguranje od prekida rada uslijed požara?
Naknađuje fiksne troškove poslovanja i izgubljenu dobit.

Koja je razlika između kaska i AO?
Kasko je dragovoljno osiguranje, Uvjete i premijski sustav propisuju sami osiguravatelji. Pokriva osigurane slučajeve (prema uvjetima osiguranja) uslijed kojih je došlo do oštećenja, uništenja i nestanka osiguranog vozila i na drugim osiguranim predmetima (npr. reklamni natpis, dodatna oprema ) za koje je zaključeno dopunsko kasko osiguranje.

Kako se računa premija?
Osnovica za obračun premije je novonabavna cijena vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju.
Osiguranicima - obveznicima PDV-a, osnovica za obračun premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju umanjena za iznos PDV-a.

Zašto bih trebao zaključiti kasko osiguranje?
Kasko osiguranje pokriva štete kada je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom.

Koja se sve vozila mogu osigurati?
Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tračna vozila i radni strojevi i njihovi sastavni dijelovi.

Kakvo kasko osiguranje postoji?
Puno kasko osiguranje i djelomično kasko osiguranje

Opseg pokrića?
Rizici punog kasko osiguranja su:
Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, survanje i si) , pad ili udar nekog predmeta , požar , šteta na električnoj instalaciji koja je posljedica pregaranja električne instalacije na vozilu uslijed čega se na istoj razvio požar , iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana , udar groma , eksplozija , oluja - djelovanje vjetra brzine veće od 17,2 m/s odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj Ijestvici) , tuča , snježna lavina ili zračni tlak prouzročen snježnom lavinom , pad zračne letjelice ,manifestacija i demonstracija
Krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila, ako drugačije nije ugovoreno krađom se, prema ovim Uvjetima, smatra svako protupravno oduzimanje zaključanog vozila ili dijelova u namjeri da se isto vozilo upotrijebi za vožnju ili pribavi protupravna imovinska korist.
Ne smatra se krađom otuđenje vozila zajedno sa ključevima ili prometnom dozvolom ili knjižicom vozila.
Smatra se da je vozilo nestalo ako se ne pronađe u roku od 30 dana, računajući od dana prijave nestanka vozila nadležnoj policijskoj postaji.

- prometna nezgoda i pogonska šteta nastale nakon ostvarenja rizika krađe iz prethodne točke
- prometna nezgoda, požar i eksplozija nastali izravno kao posljedica pogonske štete
- zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba
- oštećenje tapeciranih dijelova vozila prouzročeno prigodom pružanja pomoći osobama koje su ozlijeđene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi način
- namjerno prouzročenje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili osobama
- štete uzrokovane ugrizom životinja na dijelovima vozila.
- uopseg osiguranja ne spadaju posljedične štete kao ni štete nastale od životinja koje se prevoze vozilom
- poplava, bujica ili visoka voda

Što je to franšiza?
Sudjelovanje osiguranika u iznosu naknade štete do ugovorene visine u postotku ili u apsolutnom iznosu.Sukladno važećim Uvjetima kasko osiguranja vozila, na žalost, ne, osim ukoliko se posebno ne ugovori dodatna kombinacija djelomičnog kasko osiguranja. Maksimalno korištenje unajmljenog vozila je 5 dana, a sve ovisno o procjeni štete na oštećenom vozilu uz obveznu dostavu original fakture najma vozila. Učešće (franšiza) vlasnika vozila u troškovima najma je 10% .

Moram li vozilo popravljati u servisu ili mogu tražiti isplatu pogodbom?
Vlasnik vozila sam odlučuje hoće li vozilo popravljati u servisu i dostaviti fakture popravka ili popravljati vozilo bez ispostavljene fakture popravka (pogodba). U slučaju pogodbe, obračunat će se iznos temeljem izvida štete i/ili dostavljenog predračuna servisa.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Zašto je važno osiguranje od odgovornosti?
Svaki poduzetnik zna da obavljanje djelatnosti nosi sa sobom i rizike ugrožavanja imovine ili tijela trećih osoba. Sudska praksa pokazuje da se isplaćuju sve viši iznosi odštete za štetu iz djelatnosti koja se obavlja, a koja je nanesena zbog smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari oštećenicima.

Što je to agregatni limit?
Agregatni limit je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar ugovorenog perioda osiguranja (uobičajeno jedna godina, ali u posebnim je slučajevima moguće i kratkoročno/ispodgodišnje osiguranje). Kod osiguranja imovine morao/la sam između ostalog navesti i lokaciju osiguranja.

Je li s osiguranjem od izvan ugovorne odgovornosti prema trećima isti slučaj?
Sukladno uvjetima za osiguranje od odgovornosti, ugovaranjem osiguranja od građansko-pravne izvan ugovorne odgovornosti prema trećima su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Republike Hrvatske, ukoliko nije drugačije ugovoreno.


OSIGURANJE OD NEZGODA

Što je Tablica invaliditeta?
To je Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja i sastavni je dio Općih i Posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja koji ugovaratelj osiguranja sklopi sa Generali osiguranjem. U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja kod ocjene invaliditeta primjenjuje se isključivo postotak određen Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.

Što se ne uzima u obzir prilikom određivanja postotka trajnog invaliditeta?
Osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, mišićne slabosti, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, kožnih ožiljaka koji ne uzrokuju funkcijska oštećenja te svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poremećaj, strah, nesanica, promjene raspoloženja, itd.) ne uzimaju se uobzir pri određivanju postotka trajnog invaliditeta. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) također se ne uzimaju u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

Što su troškovi liječenja?
Ako nesretni slučaj ima za posljedicu pogoršanje osiguranikova zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć, a ugovorena je i naknada troškova liječenja, osiguratelj prema podnijetim dokazima isplaćuje osiguraniku, bez obzira imali kakvih drugih posljedica, naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja nastalih najdulje tijekom godine dana od nastanka nesretnog slučaja, ali najviše do ugovorenog iznosa. Ne postoji obveza osiguratelja za isplatu naknade troškova liječenja u toplicama i sličnim zdravstvenim ustanovama, ni za lijekove izvan medicinskih ustanova. Lijevima izvan medicinskih ustanova smatraju se oni lijekovi koji se ne nalaze na pozitivnoj listi HZZO-a.


POMORSKO I TRANSPORTNO OSIGURANJE

Koja je razlika u trajanju osiguranja između pojedinačne i generalne police?
Pojedinačna polica se ugovara samo za jedan određeni prijevoz, počinje utovarom u prvo prijevozno sredstvo u mjestu navedenom u polici, a završava istovarom sa zadnjeg prijevoznog sredstva u mjestu navedenom u polici, dok generalna polica pokriva sve prijevoze koji se obave na osiguranikov rizik tijekom određenog trajanja osiguranja, najčešće godine dana.


OSIGURANJE OD NEZGODA

Kako prijaviti nastup smrtnog slučaja uslijed nezgode?
Kod nastupa smrtnog slučaja uslijed nezgode, korisnici osiguranja ili zakonski nasljednici prijavljuju osigurani slučaj. Uz prijavu smrtnog slučaja potrebno je dostaviti smrtni list, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaz o srodstvu, otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz.


BANKOOSIGURANJE

Idemo na put. kako mogu sklopiti policu putnog osiguranja u banci?
Zatražite od djelatnika u banci policu putnog osiguranja - CORISOsnovna prednost police putnog zdravstvenog osiguranja je što ona predstavlja sredstvo plaćanja liječničke usluge i skrbi.
 


 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag